christo (Thomas Navales) - FUSION, CS:GO

Oryginalne imię: Thomas Navales
Kraj: Argentina
Komenda: FUSION