Edward (Ioann Sukhariev) - Team b1t, CS:GO

Oryginalne imię: Ioann Sukhariev
Kraj: Ukraine
Komenda: Team b1t